Европейските производители на възобновяем етанол оспорват в съда регламента ReFuelEU за въздухоплаването. Според тях той несправедливо изключва биогоривата от земеделски култури и така затруднява усилията за намаляване на емисиите от въздушния транспорт.

Секторът подаде подобна жалба срещу pегламентa FuelEU Maritime през декември 2023 г.

Дейвид Карпинтеро, генерален директор на ePURE, европейската асоциация за възобновяем етанол, в скорошно изявление каза, че и двете законодателства дискриминират устойчиви биогорива, подкрепени от Директивата за възобновяема енергия.

Молбата за частично анулиране на регламент RefuelEU Aviation е подадена в Общия съд на Европейския съюз в края на януари.

Асоциацията също така наскоро заяви, че по-последователна политика на ЕС относно биогоривата може да помогне за адресиране на икономическите притеснения на селскостопанския сектор.

Предоставянето на страните от ЕС на по-голяма гъвкавост при използването на биогорива от земеделски култури за намаляване на емисиите от транспорта не само би могло да създаде допълнителни източници на доход за европейските земеделци, но и да подобри възможностите на ЕС за декарбонизация на транспорта и намаляване на вноса на фосилни горива, се казва в изявлението.