За отговорната грижа към околната среда в завода за етанол разказва еколога Иван Милков:
 
Всеки ден осъществявам визуално наблюдение на фабриката, за да разбера как върви работния процес и най-вече да следя функционирането на пречиствателната станция за отпадни води. Освен това комуникацията с технологичният персонал, следящ пряко производствените процеси е от изключителна важност за мен. Наблюдавам какви са показателите на входните и изходните води.
Преди 2 години се измени законодателството в сектор „Околна среда“, като са въведе един задължителен документ, който се нарича „Комплексно разрешително“ – комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването на околната среда, т.е за да функционира фабриката, базата данни, които ние предоставяме на министерството се сравнява с най-добрите налични техники, които са известни в ЕС. Ако инсталацията не покрие изискванията на тези най-добри налични техники е необходимо да се направи инвестиционна програма, която да приведе тези стойности в норми. В Есентика за щастие не ни се наложи да направим подобна инвестиционна програма, защото технологията и апаратурата в завода отговарят на най-високите европейски екологични норми за безопасност на здравето и работата.
 
Може ли да ни разкажете малко повече за пречиствателната станция?
Пречиствателната станция е построена 2011г. Тя поема изцяло всички промишлено отпадни води по време на производствения процес на 120 000 литра етилов алкохол. Пречистените води се заустват във водоприемник втора категория. Всеки един водоприемник, в зависимост от категорията си, има специфични норми и критерии, на които трябва да отговарят водите които той поема от различните производствени обекти. Пречиствателната станция в Есентика е от една от водещите фирми за машини и съоръжения за пречистване  на промишлено отпадни води. Фирмата е холандска Paques, технологията и know-hot-тo, които предлагат тази фирма са на изключително високо ниво. За сравнение - всички или 99% от пречиствателните станции, които аз съм виждал, са от т.нар „отворен тип“ , докато при нас всички води влизат в събирателни съдове, SBR от специална неръждаема стомана и са затворен тип. Т.е от една страна няма никакви миризми, от друга площта за изграждане на пречиствателна станция е сведена до минимум, а и съдовете са вертикални, не наземни.
 
Подлежи ли на строг контрол и проверки от компетентните държавни органи на пречиствателната станция?
От влизането на комплексното разрешително в сила, са ни проверявали 2 пъти. Подобна проверка е между 3 и 5 дни, като през целя ден има проверяващи. И двата пъти проверките не показаха несъответствие в нито един от показателите на околната среда- води, въздух, отпадъци, съхранение на етилов алкохол и химикали на територията на производственият обект. Това за пореден път доказва, че ръководството на компанията, персонала, висшия мениджмънт и всички работещи са ангажирани с превенцията от замърсяване на околната среда.

От къде другаде може да възникнат проблеми свързани с околната среда?
Основен замърсител в тази сфера на работа са отпадните води, от самата дестилация, когато се дестилира спирт има два потока - единият поток е алкохола, спиртът, а другият е т.нар шлемпа, което представлява обезалкохолна каша.Суровината за производство на DDGS се нарича шлемпа и е вторичен продукт, от производство на етилов алкохол , получен след дестилацията на ферментирала зърнена брашка.Транспортирането на шлемпата, става по закрити стационарни тръбопроводи, като по този начин се гарантират хигиените условия на труд и подържане на екологичните норми на територията на фабриката чрез елиминиране възможността от разливи и замърсявания на околната и работнта среда.
Процеса по производство на DDGS по същество е комбинация от процеси на концентриране и изсушаване на сухите вещества намиращи се в шлемпата.Поради високото си съдържание на протеини и фибри обезалкохолената шлемпа представлява интересен обект за животновъдството. Катo течна субстанция тя заема изключително голям обем и създава редица трудности за траснспорт и разпростронение, затова, за да се превърне в търговски продукт с лесна комуникация и опростена логистика е необходимо нейната концентрация и изсушаване. Преработената шлемпа до краен продукт DDGS, има влажност от порядъка на 10 – 13 % и представлява лесна за съхранение, за транспортиране и въвеждане в крайни хранителни смески, богата на протеини храна за животни. DDGS може да се използва в определени случаи за директна консумация, а в други случаи като фуражна добавка. Продуктът е борсова стока, както в Европа така и в САЩ, към която има значителен интерес. Добре позната е и много добре се приема от животновъдите.
В производството на DDGS има три основни технологични стъпки – декантиране, вакуум изпарение и сушене. Шлемпата (обезалкохолената каша), идваща от дестилационната система е с около 8% сухи вещества, останалото количество е вода. Първа стъпка в последващата обработка е декантиране на шлемпата в декантер центрофуга. На изхода получаваме два продукта – гъста фракция („кейк”) с концентрация на сухи вещества около 33% и течна фракция („декантат”) с концентрация на сухи вещества около 4%. Декантатът се подава за концентрация във вакуум-изпарителна секция. На изхода получаваме концентрат („сироп”) с около 32% сухи вещества и кондензат. Следва смесване на сиропа от вакуум-изпарителната секция и кейка от декантирането. Получената смес се подава в сушилня за изсушава до влагосъдържание не по-високо от 10%. Така получения продукт, известен със съкращението DDGS е стабилен във времето и подходящ за съхранение и транспорт. Едиственият остатъчен продукт от цялото производство е кондензата след вакуум-изпарителната инсталация. По технология кондензата се подава за допълнителна обработка към вътрешно-заводско оборотно пречиствателно стъпало.