Европейският парламент миналата седмица гласува за запазване на ролята на устойчивите биогорива в декарбонизацията на транспорта в ЕС като част от ревизия на директива за енергията от възобновяеми източници (RED).

Членовете на парламента гласуваха за запазване на съществуващия лимит на дела на биогорива от земеделски култури като възобновяем етанол от 7% от енергията в пътния и железопътния транспорт на страните членки. Вотът бе в съответствие с предложението на Европейската комисия, а по-големи ограничения бяха отхвърлени.

Асоциацията на производителите на етанол ePURE коментира, че по-строги ограничения биха довели до по-голям внос на фосилни горива и биха могли да затруднят декарбонизацията на страните членки. 

“Европейският парламент разумно игнорира яростна атака от подвеждащи твърдения относно устойчивостта на европейските биогорива като възобновяемия етанол и вместо това подкрепи продължаваща роля на този важен възобновяем енергиен източник в декарбонизацията на транспорта в ЕС,” отбеляза генераният директор на организацията Дейвид Карпинтеро.

Следват финални преговори между Европейската комисия, членовете на парламента и страните членки.