През следващите няколко години биогоривата ще продължат да играят много по-важна роля от електричеството за увеличаването дела на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в транспортния сектор. Този дял, обаче, няма да се покачи значително.

Според нов пазарен анализ на Международната агенция по енергетика (IEA) делът на ВЕИ в транспорта ще порасне от 3.4% през 2017 г. до 3.8% през 2023 г. Биогоривата ще са отговорни за почти 90% от този дял през 2023, а електромобилите ще допринесат около 10%.

Производството на биогорива ще се увеличи с 15% до 165 милиарда литра през прогнозния периода. Две-трети от увеличението ще се дължи на етанола. През 2017 г. производството на това гориво достигна 104 милиарда литра, което е с 3% повече от предходната година. IEA очаква средногодишен темп на растеж от около 2% в периода 2018-2023, достигайки производство на етанол от 119 милиарда литра в края му. Китай ще повиши своя производствен капацитет, но САЩ и Бразилия остават лидерите на пазара.

 

Article by Renewables Now:  Biofuels remain main driver of green transport by 2023