Етанолът, наричан съгласно химичната номенклатура на IUPAC (International Union of Pureand Applied Chemistry) етилов алкохол, е вторият алкохол от хомоложния ред на т.нар. мастни наситени алкохоли. В практиката е по-известен като обикновен спирт. Той има молекулна формула C2H5OH и молекулна маса 46,07 г/мол. По-лек от него е само т.нар. метилов алкохол CH3OH, който е най-често съпътстващата го фракция при неговото промишлено получаване чрез т.нар. процес на алкохолна ферментация. Той се получава като съпътстваща компонента, поради наличието на различни пектинови вещества и други метилови естери в продуктите използвани като изходна суровина за процеса на алкохолна ферментация. Алкохолната (етанолна) ферментация е процес на превръщане на прости захари като глюкоза, фруктоза и захароза до етанол и въглероден диоксид, съгласно следните общи химични уравнения:В практиката процесът на алкохолна ферментация се осъществява под действието на дрожди най-често от рода Saccharomyces Cerevisae. Разбира се някои други видове дрожди и микроорганизми също имат способността да осъществяват това превръщане.

Благодарение на своята функционална група ОН, нар. хидроксилна, етанолът има способността, подобно на останалите представители от реда на мастните наситени алкохоли, да образува т.нар. водородни връзки с водата, което му придава способността да се смесва с нея във всякакво съотношение. Интересен е факта, че смесването на етанол с вода води до намаляване на общия обем на разтвора, процес известен с наименованието контракция.