В началото на декември испанското правителство прие минимални задължителни цели за употребата на биогорива в транспорта, които предвиждат дял от 8.5% през 2020 година. 
Делът на биогоривата ще се увеличава постепенно през периода 2016-2020. През следващата година продажбите на биогорива трябва да достигнат 4.3% от потреблението на бензин и дизел в страната. Минималните изисквания след това се увеличават до 5% през 2017 година, 6% през 2018 и 7% през 2019.
По отношение на целите за 2020 година, употребата на биогорива от първо поколение, които се произвеждат от хранителни култури, е ограничена до 7%. Правителството ще определи цели за биогорива от ново поколение до 2017 година. 
Разпоредбите за биогоривата са в подкрепа на климатичните цели на Испания, които включват 20% дял на възобновяемите енергоизточници в енергийния микс на страната през 2020 година. Като част от тази цел 10% от енергията използвана в транспорта трябва да бъде от възобновяеми източници. 
Според министерството на индустрията, енергетиката и туризма на базата на мерките в сила в момента се очаква страната да достигне дял на възобновяемата енергия от 19% до 2020 година. 
 
Provided by SeeNews exclusively for Essentica.