Европейската асоциация на производителите на възобновяем етанол (ePURE) призовава за твърда политическа рамка за насърчаване на употребата на възобновяеми горива в транспорта.  
Тя е подала становището си в отговор на публична консултация по новата Директива за енергията от възобновяеми енергоизточници (REDII) на ЕС за периода 2020-2030 година, която се изготвя през тази година. Консултацията приключи миналата седмица.    
Според асоциацията рамката трябва да включва цели за намаляване на въглеродните емисии от транспортните горива, които доставчиците да са задължени да покрият. Без такива цели, употребата на възобновяеми горива ще остане на същите нива или дори ще намалее като се има предвид, че се очаква цените на петрола да останат ниски и след 2020 година. ePURE също така призовава за отделна цел за биогоривата от ново поколение, за да може да се подкрепи навлизането им на пазара.
Препоръките на асоциацията още включват увеличаване на допустимия процент етанол в горивото и разрешаване на употребата на E20. Директивата за качеството на горивата на ЕС в момента не позволява продажбата на бензин с повече от 10% съдържание на етанол.
“E10 (бензин смесен с до 10% етанол) вече се използва широко във Франция, Финландия и Германия и заедно с по-високи смеси като E20 (до 20% етанол) е най-ефективният и икономичен начин за намаляване на емисиите от транспорта,” заяви Робърт Райт, генерален секретар на ePURE.
Организацията отбелязва, че транспортът е единственият сектор, чиито въглеродни емисии са се увеличили, вместо да намалеят, спрямо нивата от 1990 година и се очаква да се превърне в най-сериозния източник на емисии в ЕС до 2030 година.
 
Provided by SeeNews exclusively for Essentica.