Според украинския министър на аграрната политика Алексей Павленко производството на биоетанол трябва да бъде едно от основните направления за страната през 2016 година.
В материал за информационната агенция Agravery министърът заявява, че Украйна има добри перспективи за производството на биоетанол и че селскостопанският сектор е неизчерпаем източник за това. “Например от 10 милиона тона царевица могат да се произведат повече от 4 милиона тона биоетанол,” отбелязва Павленко.   
Развитието на производството на биогаз и биоетанол в страната, обаче, изисква по-насърчително законодателство. Павленко казва, че министерството му участва активно в подготовката на няколко законопроекта, включително за опростяване на лицензионния режим за производството на биогаз и течни биогорива и за реализирането на съвместни проекти за производство и износ на суровини за биоетанол и на биогорива. 
Сергей Савчук, председател на Държавната агенция за енергийна ефективност на Украйна, през 2015 година представи план за замяната на 10 милиарда кубически метра газ чрез реализиране на биоенергийния потенциал на страната. Общата инвестиция необходима за нови заводи за пелети и котли за биогорива, производството на биоетанол от второ поколение и култивирането на енергийни култури се изчислява на 17 милиарда евро.
 
Provided by SeeNews exclusively for Essentica.