За промотирането на биогоривото на дървесна основа във Финландия компанията UPM и финландския клон на WWF се обединиха около инициативата за създаване на проучване на въздействието на дървесното биогориво върху целите за намаляването на въглеродните емисии. Целта на двете организации е да допринесат за създаването на RSB сертификат*, който да подпомогне при популяризирането на иновативното биогориво като на надежден енергиен източник. Стандартът RSB е одобрен от Европейската комисия като съответстващ на изискванията на европейската директива за възобновяема енергия.

Финландия например си е поставила за цел да надскочи целите на ЕС за потреблението на енергия от възобновяеми източници с цели 10% над европейската цел от 10%. Близо една четвърт от биогоривата, които ще бъдат произведени за изпълването на финландската програма за устойчиво развитие, ще бъдат произведени от UPM BioVerno – първата в света биорафинерия, която произвежда биогориво на дървесна основа. Биогоривата на дървесна основа ще позволят намаляване на емисиите на транспорта на парникови газове с до 80% в сравнение с фосилните горива.

„Сертифицирането на биогоривата в рамките на програмите за устойчиво развитие на ЕС и участието ни в организации като ePURE и RSB са начини да утвърдим нашата отговорност при производството на биоетанол и принос към екологичните цели на Европа 2020“, каза коментира Поликсения Пейкова, ръководител „Управление на качеството“ на Essentica. ”За нас е истинска привилегия да бъдем част от една развиваща се към технологичен напредък индустрия, в която имаме възможността да предлагаме биогорива от ново поколение.“